Občianske združenie

OZ SENIORI vedie úzku spoluprácu s Viacúčelovým zariadením pre seniorov v Čadci už od roku 2016.

Celá aktivita OZ SENIORI mieri  ku skvalitňovaniu života seniorov a občanov so zdravotným postihnutím.

 

Za týmto účelom združenie:

1.organizuje kultúrno-spoločenské a športové podujatia ako aj rekreáciu

2.podporuje záujmové aktivity seniorov a občanov so zdravotným postihnutím

3.šíri výsledky práce seniorov a občanov so zdravotným postihnutím prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov

4.zúčastňuje sa pri riešení problémov seniorov a občanov so zdravotným postihnutím a snaží sa spolupracovať s ich rodinami

5.aktívne podporuje integráciu seniorov a občanov so zdravotným postihnutím (spolupráca so školami, inštitúciami a zariadeniami poskytujúcimi sociálnu službu)

6.napomáha pri odstraňovaní diskriminácie, uplatňovaním práv a rovnakých príležitosti pre seniorov a občanov so zdravotným postihnutím

7.ochraňuje seniorov a občanov so zdravotným postihnutím pred násilím, zlým zaobchádzaním a sociálnou exklúziou v rámci rezidenčnej starostlivosti

8.zvyšuje informovanosť spoločnosti o senioroch a občanoch so zdravotným postihnutím

9.podieľa sa na skvalitnení života seniorov a občanov so zdravotným postihnutím, napomáha k udržaniu ich sebestačnosti a nezávislosti

 

OZ Seniori bolo vtvorené a riadi sa nasledovnými Stanovami OZ:

Stanovy OZ

 

Občianske združenie Seniori si stanovuje plán aktivít, ktoré vrámci svojej činnosti zameriava na klientov VZpS. Do konca roka sú stanovené nasledovné aktivity:

Činnosti OZ SENIORI zamerané na aktivity s klientmi