Jedáleň

V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá:

a/ nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb

b/ má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav

c/ dovŕšila dôchodkový vek

 

Poskytovanie stravy cudzím stravníkom - seniorom a ťažko zdravotne postihnutým občanom zabezpečuje zariadenie formou:

  • osobného odberu obeda v zariadení
  • donáškou stravy do domácnosti

 

VZpS poskytuje obed 50 cudzím stravníkom.

 

 Žiadosť o sociálnu službu jedáleň