Poslanie

Viacúčelové zariadenie pre seniorov je novým zariadením sociálnych služieb, nachádzajúce sa v centre mesta. Jeho zriaďovateľom je Mesto Čadca. Svoj domov tu nájdu seniori alebo ťažko zdravotne postihnutí ľudia nielen z Čadce, ale i širokého okolia. Svoje služby poskytuje od 1. februára 2015 .

Pri splnení určitých podmienok môže občanovi ponúknuť niektorú z troch služieb:

Umiestnenie v zariadení pre seniorov – kapacita 50 miest

Zabezpečenie odberu jedla v jedálni – 50 jedál /obedov/ denne

Zabezpečenie odľahčovacej služby – kapacita 2 miesta

 

ZARIADENIE PRE SENIOROV

V zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov  zariadenie poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými je poskytovanie sociálnej služby pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.

V zariadení  sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,  fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

 

Zariadenie poskytuje a zabezpečuje: 

1. Odborné činnosti – sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

2. Obslužné činnosti – ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

3. Ďalšie činnosti – úschova cenných vecí, záujmová činnosť

 

JEDÁLEŇ

Predmetom činnosti zariadenia je  poskytovanie stravovania fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek. Zariadenie poskytuje stravu cudzím stravníkom – seniorom a ťažko zdravotne postihnutým občanom formou:

  •          konzumácie jedla v jedálni
  •          odobratím do vlastného obedára
  •          donáškou stravy do domácnosti

 

ODĽAHČOVACIA SLUŽBA

Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. Cieľom odľahčovacej služby je pomoc občanom, ktorí opatrujú blízku osobu. Využiť túto službu možno najviac na 30 kalendárnych dní v roku.