Zariadenie pre seniorov

ZARIADENIE  PRE  SENIOROV

V zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov  zariadenie poskytuje:

 1. Odborné činnosti – sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, terapie, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 2. Obslužné činnosti – ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 3. Ďalšie činnosti

 

Ubytovanie

Budova domova je trojposchodová. Na prízemí sa nachádza jedáleň, kuchyňa, spoločenská miestnosť, ergoterapeutická miestnosť, knižnica a prevádzkové priestory. Na prvom nadzemnom poschodí môžete nájsť vrátnicu, vyšetrovňu, kuchynku a izby pre klientov. Druhé nadzemné poschodie tvoria izby pre klientov, sesterská miestnosť a skladové priestory. Tieto poschodia sú prepojené výťahom.

Ubytovanie klientov vo Viacúčelovom zariadení pre seniorov reflektuje na požiadavky a zdravotný stav klientov, ktorým poskytuje komplexné služby.

Izby sú zariadené príjemne a útulne s ohľadom na súkromie klienta. Medzi štandardné vybavenie  patrí:

 • vlastné sociálne zariadenies toaletou, sprchovým kútom príp. vaňou a umývadlom
 • nábytkové vybavenie izbymechanicky polohovacia posteľ, zdravotný matrac, šatníková skriňa, nočný stolík, stôl a stolička, perinák, paplón, vankúš a posteľné oblečenie
 • každá izba je vybavená moderným komunikačným signalizačným zariadením sestra – pacient slúžiacim na privolanie odborného personálu v prípade potreby klienta

Pre úplne imobilných klientov sú k dispozícii izby s vaňou , kde  sa hygiena vykonáva  za pomoci zdravotníckych pomôcok a asistencie opatrovateliek.

Zariadenie je situované v centre mesta, je v blízkosti cukrárne, kostola, mestského úradu a rôznych obchodov.

 

Stravovanie

Strava je pripravovaná vo vlastnej  kuchyni. Jedálny lístok je zostavený a prispôsobovaný  zdravotnému  stavu klientov. Okrem racionálnej a diabetickej stravy je možnosť poskytnúť i špeciálnu diétu podľa individuálnej potreby. Počet odobratých jedál závisí od požiadavky samotného klienta.

Počas celého dňa je zachovaný pitný režim formou voľne prístupných tekutín.

Mobilní  klienti stolujú  v jedálni zariadenia s obsluhou. Imobilným klientom sa podáva jedlo na izbách za asistencie personálu. Čiastočne imobilní klienti stolujú podľa momentálneho zdravotného stavu buď v jedálni zariadenia alebo na izbe. Pri  ťažkom zdravotnom stave a pri ťažkej malnutrícii je strava doplňovaná o nutridrinky.

 

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba šatstva

V zariadení je zabezpečené pravidelné upratovanie izieb klientov a všetkých spoločných priestorov.

Pranie osobného  šatstva klientov ako aj posteľnej bielizne je zabezpečené v práčovni zariadenia, ktorá je vybavená modernou veľkokapacitnou práčkou a ďalšími modernými technológiami, ktoré uľahčujú jej prevádzku.

 

Základné sociálne poradenstvo

Základné sociálne poradenstvo poskytujú sociálni pracovníci nielen občanom, ktorí majú záujem o sociálnu službu, ale i klientom zariadenia pri nástupe klienta do zariadenia. Sociálny pracovník je s klientom a jeho rodinou úzkom kontakte, nakoľko pre ďalší spokojný a plnohodnotný pobyt klienta v zariadení je kľúčové dozvedieť sa čo najviac o jeho zázemí, rodine, partnerovi, deťoch, záľubách, motivácii a pod. Na základe informácií  vypracuje podrobnú sociálnu anamnézu klienta. Do 3 mesiacov pobytu klienta v zariadení  sa na základe uvedenej sociálnej anamnézy, adaptácie v novom prostredí  a výsledkov práce sociálneho pracovníka s klientom vypracuje Individuálny  plán klienta, ktorého cieľom je dosiahnutie plnenia  jeho individuálnych potrieb, fyzickej aj duševnej spokojnosti.

Sociálni pracovníci komunikujú s klientom aj rodinnými príslušníkmi a poskytujú kompletné informácie o chode zariadenia, režime dňa, možnostiach využívania služieb v zariadení, o pracovnej terapii, záujmových činnostiach ako i kultúrnych podujatiach pre klientov.

Počas pobytu klienta, sociálni pracovníci zaznamenávajú jeho vývoj, zmeny, ktorými prechádza a sú mu nápomocní v jeho napredovaní.

 

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

Pomoc pri odkázanosti zabezpečujú zdravotné asistentky a opatrovateľky podľa potreby klienta s ohľadom na jeho zdravotný stav. Podporujú  a aktivizujú mieru jeho samostatnosti pri  sebaobslužných činnostiach.

Pomoc pri odkázaní fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa vykonáva pri činnostiach:

 • osobná hygiena– úkony osobnej hygieny (umytie rúk, tváre, zubov, tela, česanie, holenie a pod.) sa vykonáva 2-krát denne pri rannej a večernej toalete a počas dňa podľa potreby. Strihanie a pilovanie nechtov sa vykonáva  podľa potreby.
  • asistencia pri týchto úkonoch je buď čiastočná, alebo úplná
  • výmena hygienických vložiek a plienok sa vykonáva 2 -3-krát denne, alebo podľa potreby
 • celkový kúpeľs asistenciou sa u mobilných klientov, ktorí to vyžadujú vykonáva 1-krát do týždňa v sprche a 1-krát do týždňa vo vani, prípadne podľa potreby. U imobilných klientov sa celkový kúpeľ vykonáva  podľa potreby
 • úkony obliekania a vyzliekaniasa robia u imobilných, čiastočne mobilných klientov minimálne 2-krát denne a podľa potreby
 • polohovaniesa u imobilných klientov vykonáva každé dve hodiny. Vysadzovanie klientov do vozíka alebo kresla je zabezpečované podľa stavu klienta, najmenej však 2-krát denne na  30 minút až 1 hodinu
 • pohyb po schodoch alebo rovine s orientáciou v prostredí za pomoci personálu sa vykonáva denne, podľa kondície klienta a to buď cestou do jedálne, spoločenskej miestnosti, v dobrom počasí na terase zariadenia, alebo v záhrade
 • dozor nad dodržiavaním liečebného režimu zabezpečuje zdravotná sestra a zdravotné asistentky, ktoré pripravujú lieky (dávky R-O-V-N) na základe odporúčania lekárov do liekoviek a pravidelne ich klientom podávajú 

 

Sociálna rehabilitácia

Sociálnu rehabilitáciu vykonáva kvalifikovaná inštruktorka sociálnej rehabilitácie s prihliadnutím na zdravotný stav a potreby klientov.

Sociálna rehabilitácia, ako odborná činnosť, pozostáva z cvičení na podporu samostatnosti, nezávislosti, nácviku zručností, aktivizácie schopností a posilňovania návykov pri sebaobsluhe. U ZŤP klientov je to nácvik používania pomôcok, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu..

Cieľom je zapojiť a udržať klientov v maximálnej možnej miere v plnohodnotnom  živote.

 

Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení

Ošetrovateľská starostlivosť ako súčasť odborných činností je zabezpečovaná zdravotnými sestrami.

 

Úschova cenných vecí

Cenné veci sú na základe uzatvorenej zmluvy o úschove cenných vecí a vyhotovenému protokolu uložené v trezore. Inventarizácia uložených vecí a záznamov je vykonávaná 1-krát ročne, prípadne podľa potreby.

 

Pracovná terapia

Pracovná terapia – liečba prácou sa uskutočňuje podľa záujmov klientov v dielni. Okrem základných techník ako je maľovanie, práca s prírodným materiálom sa využívajú i nové  techniky ako napr. pedig, plstenie, výroba mydielok. Prostredníctvom projektov získalo zariadenie finančné prostriedky na zakúpenie  pece na vypaľovanie hliny, skla,  šijacieho stroja a ďalších pomôcok pre vykonávané aktivity. Pracovná terapia prebieha aj na základe ročného obdobia - počas vianočného obdobia výroba vianočných dekorácií, pečenie vianočných oblátok, počas veľkonočného obdobia výroba veľkonočných dekorácií a pod.

 

Záujmová činnosť

V  zariadení je kladený veľký dôraz na sociálnu interakciu  klientov nielen v rámci komunity, ale  i s okolím a ich zapojenie do bežného života. K tomu slúži široký rozsah sociálnych aktivít.

Záujmová činnosť prebieha v zariadení  na základe vopred stanoveného plánu aktivít. Plán aktivít tvorí sociálny pracovník na mesiac vopred. Týždenný plán upravuje podľa individuálnych záujmov. Aktivity sú rozdelené do dvoch častí :

1.Skupinové aktivity

 • stimulačno - pamäťové tréningy
 • reminiscenci– spomínanie na časy minulé prostredníctvom rozhovorov, fotografií
 • pamäťové cvičenia – napr. rozvíjanie pamäti, rôzne hry, doplňovačky
 • biblioterapia – činnosť spojená s čítaním kníh, článkov, rozhovorov o literatúre, sledovaním filmov
 • muzikoterapia – liečba počúvaním hudby
 • cvičenia zamerané na jemnú motoriku
 • canisterapia – kontakt so špeciálne cvičeným psom, ktorý pôsobí na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Psík prebúdza u ľudí pozitívne emócie, je zdrojom relaxu, nabáda k pohybu i spoločným hrám.
 • spoločenské hry
 • zabezpečovanie spirituálnych potrieb – návšteva kostola, pravidelná návšteva kňaza v zariadení, modlitbové popoludnia
 • vzdelávacie aktivity – besedy, prednášky, na ktoré sú pozývaní odborníci z jednotlivých oblastí podľa vybranej témy. Podľa záujmu klientov sú témy zamerané na výživu, životosprávu  a pod.
 • sociálne aktivity - spoločenské akcie za účasti rodinných príslušníkov, aktivity a akcie súvisiace s ročným obdobím –  športové hry, fašiangy, Veľká noc, stavanie a váľanie mája, oslava MDŽ, oslava narodenín, menín, výročia a pod.
 • sociálne aktivity mimo zariadenie – návšteva výstav, knižnice, kultúrne podujatia, akcie v iných sociálnych zariadeniach a pod.
 • výlety, návštevy zaujímavých miest
 1. Individuálne aktivity
 • individuálne rozhovory
 • návšteva klienta počas pobytu v nemocnici
 • terapeutické stretnutia s klientom a jeho príbuznými
 • aktivity vyplývajúce z Individuálnych plánov

Individuálne aktivity prebiehajú priebežne podľa potrieb klientov.