Ostatné služby

Viacúčelové zariadenie pre seniorov   v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) vykonáva odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti. Avšak  za účelom zvyšovania kvality poskytovanej  sociálnej služby ponúka tiež:

  • Duchovné služby
  • Canisterapia
  • Prednášky
  • Vzdelávacie aktivity realizované v Akadémií vzdelávania Čadca
  • Kadernícke služby
  • Pedikérske služby
  • Knižnica s výberom množstva kníh rôznych žánrov
  • Zabezpečenie kontaktu s rodinnými príslušníkmi prostredníctvom internetu (skype)