Databáza žiadateľov

POSTUP VEDENIA ŽIADOSTI V DATABÁZE ŽIADATEĽOV

Občan, ktorý má záujem o zaevidovanie žiadosti do databázy žiadateľov predloží zariadeniu:

  1. Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby
  2. Rozhodnutie a posudok o odkázanosti na sociálnu službu
  3. Potvrdenie o príjme
  4. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu
  5. Čestné vyhlásenie o vystrojení pohrebu, prebratí dlhu v prípade úmrtia, doplatení do výšky plnej úhrady v prípade nepostačujúceho príjmu
  6. Fotokópia o pozbavení spôsobilosti k právnym úkonom ak ide o občana pozbaveného spôsobilosti k právnym úkonom
  7. Fotokópia dokladu o súdom určenom opatrovníkovi v prípade občana pozbaveného spôsobilosti k právnym úkonom

 

 PODMIENKY VEDENIA DATABÁZY ŽIADATEĽOV:

Žiadosti sú v databáze žiadateľov vedené v poradí, v akom boli doručené do zariadenia. Postupne ako sa uvoľňujú miesta, sú žiadatelia vyzývaní k nástupu do zariadenia. Keď sa uvoľní obytná izba, zasadá  komisia zodpovedná za nástup klienta do zariadenia a prerokuje možnosť obsadenia voľného miesta žiadateľmi. Je rešpektovaná individualita každého žiadateľa a jeho požiadavky. Žiadateľ má možnosť navštíviť zariadenie a potencionálnu voľnú izbu  pred nástupom osobne vidieť. Ak žiadateľ odmietne nástup, v evidencii vedenia žiadosti sa vyhotoví záznam, a ak má záujem o ďalšie evidovanie žiadosti v DŽ, je žiadosť naďalej evidovaná. V prípade, ak žiadateľ nemá záujem o ďalšie evidovanie žiadosti, požiada zariadenie  o ukončenie evidencie svojej žiadosti v DŽ. Databáza žiadateľov sa pravidelne aktualizuje.

 

Databáza žiadateľov k 06.05.2024