Dotayzník spokojnosti

Pred sebou máte tlačený formulár dotazníka, na základe ktorého chceme zistiť Vašu spokojnosť s poskytovanou službou v našom zariadení. Otázky si prečítajte a príslušné číslo označte krížikom alebo zakrúžkujte, pričom 1 je najlepšie hodnotenie a 5 najhoršie hodnotenie. Dotazník je anonymný, preto neuvádzajte svoje meno. Výsledky prieskumu poslúžia na skvalitnenie starostlivosti a služieb v našom zariadení.

1. Dotazník spokojnosti - prijímateľ sociálnej služby

2. Dotazník spokojnosti - rodinný príslušník

3. Dotazník spokojnosti - SS jedáleň