Dotayzník spokojnosti

Pred sebou máte tlačený formulár dotazníka, na základe ktorého chceme zistiť Vašu spokojnosť s poskytovanou službou v našom zariadení. Otázky si prečítajte a príslušné číslo označte krížikom alebo zakrúžkujte, pričom 1 je najlepšie hodnotenie a 5 najhoršie hodnotenie. Dotazník je anonymný, preto neuvádzajte svoje meno. Výsledky prieskumu poslúžia na skvalitnenie starostlivosti a služieb v našom zariadení.

1.Dotazník spokojnosti-Klienti

2.Dotazník spokojnosti-Príbuzní

3.Dotazník spokojnosti-Cudzí

4. Dotazniky spokojnosti ODT