Zástupcovia klientov

Komunita prijímateľov sociálnej služby v zariadení sa angažuje pri úprave domáceho poriadku, pri riešení vecí súvisiacich s podmienkami a kvalitou poskytovania sociálnych služieb, pri výbere aktivít vykonávaných vo voľnom čase. Z radov klientov boli zvolení zástupcovia, ktorí sa pravidelne zúčastňujú na stretnutiach a svojimi návrhmi a pripomienkami pomáhajú pri vylepšovaní kvality poskytovaných sociálnych služieb.

Zástupcovia klientov:

Ing. Karol Kapusta

Emília Pavlinová

Jozef Špilák

Hrnčiarová Oľga