Zástupcovia klientov

Komunita klientov v zariadení sa angažuje pri úprave domáceho poriadku, pri riešení vecí súvisiacich s podmienkami a kvalitou poskytovania sociálnych služieb, pri výbere aktivít vykonávaných vo voľnom čase. Z radov klientov boli zvolení zástupcovia, ktorí sa pravidelne zúčastňujú porád a svojimi návrhmi a pripomienkami pomáhajú pri vylepšovaní kvality poskytovaných sociálnych služieb.

Zástupcovia klientov:

Mária Čapandová

Vojtěch Bubla