Ciele

CIEĽ 1

Vytvoriť komplexný, moderný systém poskytovaných a zabezpečovaných činností zohľadňujúcich individuálne potreby klientov a naplniteľné požiadavky.

Stratégia

1. Zaviesť do praxe  nové procesy a dokumentáciu v oblasti priamej starostlivosti o klientov.

2. Dopracovať Štandardy kvality v zmysle zákona č. 345/2022 o inšpekcii v sociálnych veciach.

3. Prehodnotiť a aktualizovať interné smernice, predpisy  na individuálne plánovanie,  zaznamenávanie a hodnotenie poskytovaných  služieb  zohľadňujúcich individualitu prijímateľov sociálnej služby.

 

CIEĽ 2

Vytvoriť ponuky činnosti a aktivít pre klientov, ktoré budú zohľadňovať ich predstavy, záujmy a záľuby.

Stratégia

1. Vytvoriť podmienky na poskytovanie bohatej škály činností pri poskytovaní sociálnej služby  ako najvyššej formy individuálneho a osobného prístupu ku klientovi.

2. Zavádzať nové prvky sociálnej rehabilitácie pre efektívnejšie aktivity s prijímateľmi sociálnej služby – interaktívna tabuľa, masážne kreslo.

3. Využívanie pozitívneho vplyvu pôsobenia zvierat na psychickú pohodu prijímateľov sociálnej služby.

 

CIEĽ 3

Udržiavať  pozitívne väzby s rodinami a známymi klientov a zohľadňovať ich podnety, návrhy, pripomienky.

Stratégia

1. Podnety, návrhy a pripomienky zástupcov klientov, rodinných príslušníkov spracovávať ako nové príležitostí na zlepšenie poskytovaných sociálnych služieb.

2.  Dosiahnuť líniu nulových sťažností.

3. Požiadavky, pripomienky, návrhy na zlepšenie poskytovaných služieb riešiť v spolupráci so zástupcami klientov.

4. Organizovať spoločenské a kultúrne akcie, na ktoré budú pozvaní i rodinní príslušníci a blízke osoby klientov.

5. Spolupracovať s miestnou komunitou, využívať verejné inštitúcie, zabezpečovať účasť klientov na spoločenských, kultúrnych akciách  mimo zariadenie.

 

CIEĽ 4

Zabránenie výskytu infekčných nákaz v zariadení 

Stratégia

1. Dodržiavať epidemiologické opatrenia nevyhnutné  pre zabránenie šírenia infekčných ochorení.

2. Pravidelne prehodnocovať situáciu na zasadnutiach Krízového tímu a prijímať nevyhnutné opatrenia.

 

CIEĽ 5

Vybudovať kvalifikovaný tím pracovníkov, ktorý zabezpečuje potreby klientov.

Stratégia

1. Prehodnotiť organizačnú štruktúru a počet zamestnancov v súlade so štandardami kvality a potrebami zariadenia .

2. Podporiť tímovú komunikáciu častejšími stretnutiami zamestnancov viacerých úsekov.

 

CIEĽ 6

Znižovať mobilitu zamestnancov, monitorovať a vyhodnocovať spokojnosť zamestnancov.

Stratégia

1.Dodržiavať plán supervízie a uskutočňovať supervízne stretnutia najmä s novými zamestnancami.

2. Zabezpečiť možnosť využitia externej individuálnej supervízie.

3. Motivovať zamestnancov finančnými a nefinančnými prostriedkami, vytvárať pozitívne pracovné prostredie organizovaním teambuildingov a mimopracovných aktivít.

 

CIEĽ 7

1.Zvýšiť objektivitu a prehľadnosť  finančného  hodnotenia zamestnancov.

2. Motivovať zamestnancov k zvyšovaniu výkonnosti a kvality práce na základe spracovaných vyhodnotení.

3. Zavedenie novej formy odmeňovania zamestnancov – dochádzkový bonus.

 

CIEĽ 8

Zdokonaliť systém celoživotného permanentného vzdelávania zamestnancov a zvyšovať odbornosť exitujúceho potenciálu ľudského zdroja.

 

Stratégia

1. Zabezpečiť účasť zamestnancov na odborných seminároch a školeniach za účelom skvalitnenia vykonávanej práce.

2. Prezentovať získané informácie a vedomosti z absolvovaných školení spolupracovníkom na pracovných stretnutiach.

3. Dosahovať čo najlepšie výsledky v štandardoch kvality. Oboznámiť personál s obsahom a cieľmi štandardov kvality a dbať na ich aplikovanie v praxi.

 

CIEĽ 9

Pokračovať v humanizácií prostredia zariadenia so zameraním na kvalitu bývania, zachovania intimity a modernizácie priestorov.

 

Stratégia

1. Zapožičať pozemok a vykonať  úpravy za účelom vytvorenia priestoru slúžiaceho pre  umiestnenie  kontajnerov na odpad.

2. Upraviť priestory chodby (3. poschodie) na vytvorenie  kuchynky pre zamestnancov.

3. Zabezpečiť namontovanie kamerového systému v priestoroch  areálu budovy z dôvodu ochrany majetku  zariadenia.

4. Oddeliť kuchynský a jedálenský priestor prostredníctvom mobilnej vertikálnej zásteny.

5. Modernizovať vybavenia práčovne zakúpením priemyselného žehliaceho systému.

6. Rozšíriť  kuchynské vybavenie zakúpením mraziarenského boxu.

7. Modernizovať vybavenia izieb prijímateľov postupným zakúpením polohovacích postelí.

8. Zvýšiť štandard bývania potrebným vybavením  podľa požiadaviek klientov, čo povedie k ich subjektívnej spokojnosti.

9. Zvýšiť rôznorodosť pripravovaných jedál prehodnotením noriem v stravovacej prevádzke.

 

CIEĽ 10

Spolupracovať so zriaďovateľom, vytvárať pozitívne väzby s inštitúciami a verejnosťou v rámci regiónu, monitorovať a vyhodnocovať ich požiadavky

 

Stratégia

1. Kvalitnou informačnou stratégiou oboznamovať verejnosť s činnosťou zariadenia najmä prostredníctvom zverejňovania v médiách.

2. Zúčastňovať sa na aktivitách, ktoré sú organizované inštitúciami v rámci regiónu

 

CIEĽ 12

Zabezpečiť viaczdrojové financovanie prevádzky zariadenia z podnikateľského prostredia, z grantových výziev a nadácií.

 

Stratégia

1. Zapájať sa do získavania finančných prostriedkov prostredníctvom projektov zameraných  na aktivizáciu klientov.

2. Získavať mimorozpočtové prostriedky - sponzorské dary.

3. Spolupracovať s Občianskym združením SENIORI, ktoré je zriadené pri VZpS.