Postup pri zabezpečení sociálnej služby

POSTUP  PRI  ZABEZPEČENÍ  POSKYTOVANIA  SOCIÁLNEJ  SLUŽBY V ZARIADENÍ PRE SENIOROV

 

(Postup pri zabezpečení poskytovania sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách“)

 

  1. 1.Krok: Podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Konanie o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení pre seniorov sa začína na základe Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Tlačivo žiadosti je dostupné na Mestskom úrade v Čadci,  na oddelení sociálnej starostlivosti, zdravia a bývania a podnikateľskej činnosti. Ak je žiadateľ občan iného mesta a obce, tlačivo žiadosti je dostupné na príslušnom mestskom úrade alebo obecnom úrade v mieste trvalého bydliska.

Žiadosť je možné doručiť na príslušný úrad (obecný úrad, mestský úrad), osobne alebo poštou. Podotýkame, že je nevyhnutné, aby žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu bola vlastnoručne podpísaná účastníkom konania (občanom, ktorý o poskytovanie sociálnej služby žiada). V prípade, ak sa jedná o dieťa do 18 rokov, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpisuje zákonný zástupca dieťaťa (rodič alebo pestún, ktorý má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu). V prípade, že je občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpíše súdom ustanovený opatrovník (v tomto prípade je nevyhnutné doložiť kópiu rozsudku súdu o pozbavení spôsobilosti občana na právne úkony ako aj kópiu listiny o ustanovení opatrovníka). Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môže túto žiadosť za občana podpísať aj iná fyzická osoba a to na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o nepriaznivom zdravotnom stave.

 

  1. 2.krok

V zákonom stanovenej lehote príslušný správny orgán, vydá účastníkovi konania Posudok o odkázanosti na sociálnu službuRozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré sú občanovi doručené poštou doporučene do vlastných rúk. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť po pätnástich dňoch od doručenia. V súlade so zákonom o správnom konaní má občan možnosť vzdať sa práva na odvolanie. V nadväznosti na platnú legislatívu je lehota na vydanie posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu 30 dní od dátumu zaevidovania žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Zároveň chceme poukázať na tú skutočnosť, že občan spĺňa kritéria pre poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov, ak je jeho stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby IV, V. alebo VI.  Podkladom k vydaniu posudku o odkázanosti na sociálnu službu je sociálny posudok a zdravotný posudok.

 

 

  1. 3.krok

Občan, ktorý vlastní posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu navštívi Viacúčelové zariadenie pre seniorov s týmto dokumentom. Sociálna pracovníčka a zdravotná sestra vykonajú rozhovor s klientom, je mu ponúknutá prehliadka zariadenia a poskytnuté všetky dostupné informácie o zariadení. Ak umiestnenie vybavujú rodinní príslušníci a žiadateľ sa nemôže dostaviť do zariadenia, je vykonané sociálne šetrenie v rodinnom prostredí alebo v nemocnici. Občanovi sú poskytnuté ďalšie tlačivá k zaradeniu do databázy žiadateľov alebo k umiestneniu do zariadenia.