Cenník sociálnej služby

Cenník je platný na základe IP 8a) Určenie úhrady za sociálnu službu od 01.02.2024.

 

Tab. č. 1 Suma úhrady za pomoc pri odkázanosti

na deň na prijímateľa sociálnej služby  VZpS Čadca

Celoročná  pobytová forma

Suma/deň

VI. stupeň odkázanosti

2,00 €

V. stupeň odkázanosti

1,80 €

IV. stupeň odkázanosti

1,60 €

 

Tab. č. 2  Suma úhrady za ubytovanie pre prijímateľa sociálnej služby

 VZpS Čadca

Ubytovanie pre prijímateľa sociálnych služieb

Denná sadzba úhrady za bývanie                                                                      0,24 € za 1m²

Zvýšenie úhrady za bývanie

Ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú

dvaja a viac prijímateľov sociálnej služby a na jedného prijímateľa sociálnej služby pripadá viac ako 8 m² podlahovej  plochy zvyšuje sa úhrada o 0,24 €                                                                                                                        

 

Tab. č. 3 Suma úhrady za stravovanie: stravná jednotka + režijné náklady na prípravu stravy pre prijímateľov VZpS Čadca

Druh stravnej jednotky

R

D

Ob

Ol

V1

V2

Racionálna strava  5 jedál

0,76

0,67

3,21

0,67

2,89

-

8,20€

Racionálna strava 3 jedlá

0,76

-

3,21

-

2,89

-

7,53€

Racionálna strava 2 jedlá

0,76

-

3,21

-

-

-

3,97 €

Diabetická strava 6 jedál

0,79

0,68

3,43

0,68

2,94

0,61

9,13 €

Diabetická strava 5 jedál

0,79

0,68

3,43

0,68

2,94

-

8,52€

Diabetická strava 4 jedlá

(R, D, Ob, V)

0,79

0,68

3,43

-

2,94

-

7,84 €

Diabetická strava 4 jedlá

(R, Ob, Ol, V)

0,79

-

3,43

0,68

2,94

-

7,84 €

Diabetická strava 4 jedlá

(R, Ob, V, V2)

0,79

-

3,43

-

2,94

0,61

7,77 €

Diabetická strava 3 jedlá

0,79

-

3,43

-

2,94

-

7,16 €

 

Legenda:

R – raňajky

D – desiata

Ob – obed

Ol – olovrant

V1 – prvá večera

V2 – druhá večera

 

Tab. č.4  Suma úhrady za poskytovanie upratovania, prania, žehlenia a údržby bielizne a šatstva pre prijímateľa celoročnej pobytovej sociálnej

služby vo VZpS Čadca

Upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva

suma na deň/€

pobytová sociálna služba

2,30 €

 

Tab. č. 5  Úhrada za úschovu cenných vecí prijímateľa sociálnych

služieb VZpS Čadca

Úschova cenných vecí

Suma na deň /€

pobytová SS

0,08 €

 

Tab. č. 6 Jednorazová úhrada za sociálnu službu v dôsledku

nedôstojného spôsobu života prijímateľa

sociálnej služby v VZpS Čadca

Druh zvýšenej starostlivosti:

suma za výkon

1. dvíhanie občana v dôsledku pádu z opitosti

30 €

2. sprievod klienta na ošetrenie do  zdravotníckeho zariadenia z dôvodu opitosti

30 €

3. výmena posteľnej bielizne

30 €

4. prevádzanie osobnej hygieny

30 €

5. prezliekanie klienta

30 €

6. rušenie kľudu

30 €

7. pomoc pri presune na lôžko

30 €

8. upratovanie

30 €

9. ošetrenie drobného poranenia spôsobeného

    pod vplyvom alkoholu

30 €

10. privolanie rýchlej zdravotníckej pomoci

30 €

11. usmernenie pri agresivite voči ostatným klientom alebo personálu

30 €

DYCHOVÁ SKÚŠKA

(stupeň promile alkoholu):

30€

Maximálna výška sumy jednorazovej úhrady za sociálnu službu v dôsledku nedôstojného spôsobu života prijímateľa sociálnej služby na deň je 35,70 €.

 

Tab. č. 7  Suma úhrady za poskytovanie stravovania v jedálni vo VZpS Čadca

Náklady na suroviny:

Vyrátaná podľa skutočnej hodnoty jedál

Režijné náklady na prípravu jedla:

-          2,15 €   racionálna strava

-          2,15 €   diabetická strava