Ciele

CIEĽ 1

Vytvoriť komplexný, moderný systém poskytovaných a zabezpečovaných činností zohľadňujúcich individuálne potreby klientov a naplniteľné požiadavky.

Stratégia

 1. Zdokonaliť postupy na individuálne plánovanie,  zaznamenávanie a hodnotenie poskytovaných služieb  zohľadňujúcich individualitu prijímateľov sociálnej služby.
 2. Zvyšovať počet odborných zamestnancov za účelom zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb a individuálneho prístupu ku klientovi.

CIEĽ 2

Vytvoriť ponuky činnosti a aktivít pre klientov, ktoré budú zohľadňovať ich predstavy, záujmy a záľuby.

Stratégia

 1. Posilniť individuálnu činnosť s klientmi zamestnaním odborného pracovníka.
 2. Vytvorenie podmienok na poskytovanie bohatej škály činností pri poskytovaní sociálnej služby ako najvyššej formy individuálneho a osobného prístupu ku klientovi

CIEĽ 3

Udržiavať  pozitívne väzby s rodinami a známymi klientov a zohľadňovať ich podnety, návrhy, pripomienky.

Stratégia

 1. Podnety, návrhy a pripomienky zástupcov klientov, rodinných príslušníkov spracovávať ako nové príležitostí na zlepšenie poskytovaných sociálnych služieb.
 2. Dosiahnuť líniu nulových sťažností.
 3. Požiadavky, pripomienky, návrhy na zlepšenie poskytovaných služieb riešiť v spolupráci so zástupcami klientov.

CIEĽ 4

Identifikovať príležitostí na zlepšovanie samohodnotením a rozvíjať benchmarkingu a benchlearningu organizovaním iniciačných podujatí

a aktivít.

Stratégia

 1. Realizovať pravidelné stretnutia s inými organizáciami poskytujúcimi sociálne služby v regióne.

CIEĽ 5

Vybudovať kvalifikovaný tímu pracovníkov, ktorý zabezpečuje potreby klientov.

Stratégia

 1. Prehodnocovať organizačnú štruktúru a počet zamestnancov v súlade s platnou legislatívou a požiadavkami zamestnancov.
 2. Podporiť tímovú komunikáciu zamestnancov pravidelnými stretnutiami.

CIEĽ 6

Znižovať mobilitu zamestnancov, monitorovať a vyhodnocovať spokojnosť zamestnancov.

Stratégia

  1. Dodržiavať plán supervízie a uskutočňovať supervízne stretnutia najmä s novými zamestnancami.

CIEĽ 7

Zdokonaliť systém celoživotného permanentného vzdelávania zamestnancov a zvyšovať odbornosť exitujúceho potencionálu ľudského zdroja.

Stratégia

 1. Zabezpečiť účasť zamestnancov na odborných seminároch a školeniach za účelom skvalitnenia vykonávanej práce.
 2. Preškoliť kľúčových pracovníkov na individuálnu prácu s klientmi.

CIEĽ 8

Pokračovať v humanizácií prostredia zariadenia so zameraním na kvalitu bývania, zachovania intimity a modernizácie priestorov pre klientov.

Stratégia

 1. Zvýšiť štandard bývania potrebným vybavením podľa požiadaviek klientov, čo povedie k ich subjektívnej spokojnosti.
 2. Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb vybudovaním vlastnej práčovne.
 3. Zachovať súkromie a intimitu klientov zabezpečením zásten na izbách.
 4. Vytvoriť bezpečné prostredie v areáli zariadenia vybudovaním oplotenia záhrady.

CIEĽ 9

Spolupracovať so zriaďovateľom, vytvárať pozitívne väzby s inštitúciami a verejnosťou v rámci regiónu, monitorovať a vyhodnocovať ich požiadavky

Stratégia

 1. Využívať dobrovoľnícku činnosť za účelom skvalitnenia individuálnej činnosti s klientom.
 2. Kvalitnou informačnou stratégiou oboznamovať verejnosť s činnosťou zariadenia.
 3. Zúčastňovať sa na aktivitách, ktoré sú organizované inštitúciami v rámci regiónu

CIEĽ 10

Zabezpečiť viaczdrojové financovanie prevádzky zariadenia z podnikateľského prostredia, z grantových výziev a nadácií.

Stratégia

 1. Vypracovať projekty za účelom získavania mimorozpočtových zdrojov na aktivizáciu klientov.
 2. Získavať sponzorské dary.
 3. Spolupracovať s Občianskym združením SENIORI, ktoré je zriadené pri zariadení.